สำนักพระราชวัง แจ้งเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเสาร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

      วันเสาร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

News and ActivitiesOther