ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ วัดศรีเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

       วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.35 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังข้อสรุปเรื่องการปรับปรุงเส้นทางสัญจรในพื้นที่ขยายโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องรับรอง 1-4 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566  เวลา 14.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

       วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ดังนี้

       เวลา 14:30 น . โรงเรียนบ้านแม่แรม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

News and ActivitiesOther