ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
โครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 08.30 น. พิธีรับเข็มพระราชทานที่ระลึกพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ     

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 09.30 น. ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม หน่วยงานภายใน และ แบบ Online หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 11.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ มูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ
(ผู้เข้าร่วมประชุม : รอง ผอ.สนง./ผู้ช่วย ผอ.สนง. /หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าแผนก)

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 13.30 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 11.40 น. ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       3. เวลา 14.40 น. ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther