บรรยากาศการคัดเลือกโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ประจำปี ๒๕๖๖ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ”

     เยาวชนให้ความสนใจร่วมสมัครคัดเลือกเป็นผู้แสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ”

     ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กำหนดจัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมอีกวาระหนึ่ง

     เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ใน เขตกรุงเทพมหานครและปริณฑล ณ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ (ศาลายา)


     ส่วนภูมิภาค ทำการคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนคน รุ่นใหม่ให้มีโอกาสฝึกฝีมือและมีใจรักในการแสดงโขน สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง สืบไป


News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more