ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566

       วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ดังนี้
       1. เวลา 08.08 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 30 ชุด ณ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4410 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

       2. เวลา 08.49 น. เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 30 ชุด ณ หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่ 32 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

       3. เวลา 09.52 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 50 ชุด ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

       4. เวลา 10.51 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 24 ชุด ณ ชุดคุ้มครองตำบลบ้านบุดี บ้านจือนือแร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       5. เวลา 11.19 น. เป็นประธานในพิธีงานวันสถาปนาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       6. เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร

       7. เวลา 13.54 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 60 ชุด ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       8. เวลา 14.32 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 50 ชุด ณ สถานีตำรวจภูธรสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

9. เวลา 15.49 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 2 ชุด ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายอำพน กิตติอำพน ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
       1. เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

       2. เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

       3. เวลา 12.25 น. กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดป่ารวมธรรม นำเสนอสรุปผลการอบรมในโครงการใต้ร่มพระรัตนตรัยของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี และหารือเตรียมแผนการจัดการอบรม ฯ ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ วัดป่ารวมธรรม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
       4. เวลา 13.40 น. โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
       

News and ActivitiesOther