ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566

       วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

       วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี บ้านทิไล่ป้า – บ้านจะแก

News and ActivitiesOther