ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
ไปรับเสด็จ เจ้าชายฟัยศ็อล บิน อัล-ฮุเซน พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชสีมา ณ ทัณฑสถานอุตสาหกรรมเกษตรเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

       วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       – ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
       – ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ รายอกีตอ ตอน 100 ปี
หลักรัฐประศาสโนบายล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในจัดหวัดชายแดนภาคใต้
มีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

       วันพฤหัสบดี ที่ 6 และวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและพิธีปิด
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษากลุ่มภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

       วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

News and ActivitiesOther