องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

     เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุฃ นายจรัลธาดา กรรณสูต พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ นายอำพน กิตติอำพน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีผู้แทนสำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

     สรุปรายละเอียดการประชุม ดังนี้
     ๑. สรุปสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๑๓ โครงการ
       ๑.๑ สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๑๓ โครงการ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้ติดตามและขับเคลื่อน แบ่งเป็นโครงการที่พระราชทานพระราชดำริตรง ๕๕ โครงการ โครงการที่เกิดจากฎีกา ๕๘ โครงการ ในภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณและอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒ โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและสามารถ ขับเคลื่อนได้ ๓๓ โครงการ และอยู่ในกระบวนการติดตามเร่งรัด ๗ โครงการ

       ๑.๒ สรุปผลการติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
คณะกรรมการ ฯ ในระดับพื้นที่ทั้ง ๔ ภาค ได้เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวม ๔๔ ครั้ง จำนวน ๙๒ โครงการ ในเขตพื้นที่ ๒๗ จังหวัด

     ๒. สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑๗๒ โครงการ
     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๒ โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๑ โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ โครงการ อยู่ระหว่างขอรับสนับสนุนงบประมาณ ๒๖ โครงการ และอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ ๑๑ โครงการ ได้แก่
       ๑.) โครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง จำนวน ๒๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยทรายขมิ้น และอ่างเก็บน้ำจำนวน ๒๒ อ่าง ในจังหวัดสกลนคร และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด
       ๒.) โครงการที่เกิดจากฎีกาซึ่งทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๐๑ โครงการ
       ๓.) โครงการที่หน่วยงานขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ได้แก่ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔๗ โครงการ

     ๓. ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในเขตพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่
     โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่มรดกโลก กลุ่มดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ประกอบด้วย ๔ โครงการ ได้แก่
       ๑.) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว
       ๒.) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก
       ๓.) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี
       ๔.) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กปร. มีคำสั่ง กปร. ที่ ๓/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ โดยมีการประชุม ๒ ครั้ง และลงพื้นที่ ๓ ครั้ง

     ๔. ผลการดำเนินงานโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว จำนวน ๔ โครงการ
     ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ ได้แก่
       ๑.) โครงการต่อยอดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง
       ๒.) โครงการต่อยอดโครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสัก และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านปืน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
       ๓.) โครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อยู่ระหว่างการจัดแผนเสนอของบประมาณ ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่รับประโยชน์ (จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ

     ๕. โครงการที่คณะทำงานนำเสนอเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เป็นโครงการต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๘ โครงการ
     ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะทำงานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง จำนวน ๒ ครั้ง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอโครงการเพื่อ ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเป็นโครงการต่อยอด ฯ จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งเป็น ภาคเหนือ ๓ โครงการ ภาคกลาง ๕ โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ โครงการ และภาคใต้ ๘ โครงการ

คณะกรรมการ ฯ ติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่

     ๖. ความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในโครงการพัฒนาลำน้ำชีตอนบน จำนวน ๕ แห่ง
     สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ พร้อมด้วยสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจรัลธาดา กรรณสูต และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ขอทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในโครงการพัฒนาลำน้ำชีตอนบน จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
       ๑.) อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       ๒.) อ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       ๓.) อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน)
       ๔.) อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร
       ๕.) อ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


News and ActivitiesOther