พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำซัมซัม (น้ำศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม) แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในพระองค์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำซัมซัม (น้ำศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม) จากนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในพระองค์ ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานน้ำซัมซัม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์