ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 7 – วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566

       วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”  และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”
เข้ารับไฟพระฤกษ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

       วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.50 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
และเยี่ยมชมนิทรรศการ “พิกุลทอง ขยายผลองค์ความรุ้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” รวมถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่นำผลผลิต
มาจำหน่าย

       วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ท่าเรือคนชายเลน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

       วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นประธานเปิดงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 4 แห่ง กับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

       วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther