ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 22 – วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566

       วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
เป็นผู้ส่งเสด็จ พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปถวายแด่ เจ้าหญิงฮาจะฮ์ ฮาฟีชะฮ์ ชูรูรุล บลเกียะฮ์ พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี
แห่งบรูไนดารุสซาลาม  เยือนประเทศไทย พร้อมด้วยพระสวามีและพระโอรส 4 พระองค์ (เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่  15 – 22 สิงหาคม 2566)
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

       วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.09 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบ 60 ปี ณ อาคาร 604 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

       วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี บรรยาย หัวข้อ “การทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาพระราชทานความช่วยเหลือ” ในโครงการประชุม
เชิงปฎิบัติการอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยม
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ดังนี้
       1. เวลา 07.30 น. ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

       2. เวลา 08.25 น. ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4603 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 ชุด

       3. เวลา 09.25 น. ณ กองร้อยทหารพรานที่ 3009 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด

       4. เวลา 10.10 น. ณ สถานีตำรวจภูธรโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 55 ชุด

       5. เวลา 11.00 น.  ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ณ ห้องพักรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

       6. เวลา 11.40 น. ร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       7. เวลา 12.20 น. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องพักรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       8. เวลา 13.30 น. ณ สถานีตำรวจภูธรนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 50 ชุด

       9. เวลา 14.30 น. ณ ชุดคุ้มครองตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 ชุด

       วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       เวลา 10.00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคารสัมมนาสิริประภา
เขื่อนรัชชประภา  

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 13.30 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 

       เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมแปลงไม้ดอกไม้ประดับของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ

       วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       เวลา 09.30 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบ่อน้ำผุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม 

       วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะประธานองคมนตรี ณ ห้องรับรอง
ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา ฯ  เยี่ยมชมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ ณ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษครและหัตถกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

       เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ปี 2566 โดยมีพลอาการเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา ฯ  พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา ฯ ทั้ง 6 แห่ง
และหน่วยงานที่เกียวข้อง

       วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 606 สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ณ มหาสารคามราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

News and ActivitiesOther