ภาพยนตร์สารคดี ๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ตอนที่ ๒ พระมหากรุณาธิคุณ

ตอนที่ ๒ พระมหากรุณาธิคุณ

     การดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ การช่วยเหลือด้านการศึกษา ผ่านการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิในเครื่องแบบสี ฟ้า โดยมี นิว ที่พ่อเสียชีวิตจากพายุเกย์ เคยได้รับโอกาสจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มุ่งมั่นทำงานให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์และส่งต่อโอกาสดังเช่นที่ตนเคยได้รับมา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว และต่อเนื่องไม่เคยหยุด เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบความเดือดร้อน

Play Video about ภาพยนตร์สารคดี ๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

News and ActivitiesOther