พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก่ราษฎร เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๑ โครงการ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับแต่ทรงครองราชย์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จำนวน ๑๑๑ โครงการ ราษฎร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรในภาวะวิกฤติภัยแล้งและประสบอุทกภัยในฤดูฝน ประกอบด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก่ราษฎร เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๑ โครงการ

๑. ภาคเหนือ จำนวน ๕๓ โครงการ

๑.๑  โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑.๒  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑.๓  โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๑.๔  โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๑.๕  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.๖  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๗  โครงการก่อสร้างฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำและฝายปางไคร่พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑.๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๙  โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๑.๑๐  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลวงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๑.๑๑  โครงการขุดลอกแก้มลิงดอนยาวพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๑.๑๒  โครงการก่อสร้างประปาภูเขาห้วยแม่สูตรพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๑.๑๓  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เสลียมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

๑.๑๔  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๑.๑๕  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เชียงรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๑.๑๖  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

๑.๑๗  โครงการก่อสร้างฝายทุ่งส้านพร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

๑.๑๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๑.๑๙  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ้นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๑.๒๐  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ ๑ พร้อมระบบประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒๑  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคอกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๑.๒๒  โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำภาคพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๑.๒๓  โครงการก่อสร้างฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๑.๒๔  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๑.๒๕  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองเกตุพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑.๒๖  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกะตัดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๑.๒๗  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวนหลวง แห่งที่ ๒ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๑.๒๙  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านนาเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๑.๓๐  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยระแฮน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๑.๓๑  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไฟพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

๑.๓๒  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ซางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๓๓  โครงการก่อสร้างฝายทุ่งโป่งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๑.๓๔  โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำหน่วยที่ ๓ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๓๕  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่งามพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๑.๓๖  โครงการก่อสร้างฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

๑.๓๗  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

๑.๓๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยชมพูพร้อมระบบส่งน้ำและปรับปรุงสระเก็บน้ำ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่แตง
         จังหวัด เชียงใหม่

๑.๓๙  โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยย่าม่องพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการก่อสร้างฝายห้วยย่าม่อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑.๔๐  โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านโคกผักหวานพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๑.๔๑  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโกใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๔๒  โครงการทำนบดินห้วยป่าดำพร้อมระบบส่งน้ำ และพัฒนาแก้มลิงหนองผาพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๔๓  โครงการฝายแม่กวง – ห้วยมะนาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔๔  โครงการท่อส่งน้ำฝั่งขวาสายที่ ๕ ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของเขื่อนทดน้ำโกกโก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๔๕  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮูดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๔๖  โครงการอ่างเก็บน้ำด้วยแม่เหียะน้อยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔๗  โครงการฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๔๘ โครงการประตูระบายน้ำน้ำแวนและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพะเยา

๑.๔๙ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านกุ่มเนิ้งใต้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๕๐ โครงการอ่างเก็บน้ำขุนห้วยหมื่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

๑.๕๑ โครงการฝายห้วยหัวเมืองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

๑.๕๒ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติลานสางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๕๓ โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมป๊ากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๒. ภาคกลาง จำนวน ๑๔ โครงการ

๒.๑  โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๒.๒  โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๒.๓  โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒.๔  โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒.๕  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๒.๖  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

๒.๗  โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล – คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

๒.๘  โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

๒.๙  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

๒.๑๐  โครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

๒.๑๑ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหญ้ากาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดกาญจนบุรี

๒.๑๒ โครงการฝายบ้านวังขยายพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

๒.๑๓ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองไก่เถื่อนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

๒.๑๔ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนตาเพชรพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๖ โครงการ

๓.๑  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำบ้านห้วยหมากหล่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๓.๒  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓.๓  โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓.๔  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๓.๕  โครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำและขุดลอกหนองน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๓.๖  โครงการก่อสร้างฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓.๗  โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๘  โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๙  โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยยางพร้อมขุดลอกลำห้วยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓.๑๐  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๓.๑๑  โครงการขุดลอกหนองภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๓.๑๒  โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๑๓  โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญพร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

๓.๑๔  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำตับน้อยและก่อสร้างฝายบ้านนาจานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๓.๑๕  โครงการก่อสร้างฝายห้วยสีดาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๓.๑๖  โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๑๗  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำตกสองชั้นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๓.๑๘  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราษฎร์เจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๓.๑๙  โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองคูขาด บ้านหนองหว้า  โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองน้ำ บ้านเก่าโก และโครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองใหม่ บ้านทุ่งบ่อ อันเนื่องมาจาก  

         พระราชดำริ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.๒๐  โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์

๓.๒๑  โครงการแก้มลิงหนองปรงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์

๓.๒๒  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทุ่งฝนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

๓.๒๓  โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแดง โครงการแก้มลิงสระโสกวัวคาพร้อมอาคารประกอบ และโครงการสระเก็บน้ำบริเวณสระโสกวัวคา จังหวัดชัยภูมิ

๓.๒๔  โครงการแก้มลิงกุดหลืม – หนองผือพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

๓.๒๕ โครงการฝายบ้านหนองกุงคำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

๓.๒๖ โครงการฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

๔. ภาคใต้ จำนวน ๑๘ โครงการ

๔.๑  โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

๔.๒  โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๔.๓  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๔.๔  โครงการฝายเก็บกักน้ำคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.๕  โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๔.๖  โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔.๗  โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔.๘  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านลาเมาะในและก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านบาโง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๔.๙  โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แยง ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายไอร์กาเซ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แตแต และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายสะกูปา

       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๔.๑๐  โครงการก่อสร้างฝายบ้านสันติพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๔.๑๑  โครงการปรับปรุงฝายบ้านควนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๔.๑๒  โครงการก่อสร้างฝายบ้านแยะในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

๔.๑๓  โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๔.๑๔  โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาเพ-ลา และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

๔.๑๕  โครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านบางเหรียงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.๑๖  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง

๔.๑๗ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองม่วงชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี

๔.๑๘ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช       

โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี