พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตั้งพระราชหฤทัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการ
ที่ดีของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566
          วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา  10.10  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการ
ในพระองค์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
          – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวประทุมรัตน์  พบสระบัว เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร นมกล่อง อาหารทางการแพทย์ น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหาร สุขภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ไปมอบแก่
ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของไปพระราชทานแก่สถานสงเคราะห์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของไปพระราชทานแก่สถานสงเคราะห์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของไปพระราชทานแก่สถานสงเคราะห์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของไปพระราชทานแก่สถานสงเคราะห์

          – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก อนุวัต  พิชาดุลย์ เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร นมผงสำหรับเด็ก
นมกล่อง UHT ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระเป๋าเป้สำหรับเด็ก น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ไปมอบแก่เด็ก และเจ้าหน้าที่ จำนวน
258 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร นมผงสำหรับเด็ก นมกล่อง UHT ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระเป๋าเป้สำหรับเด็ก น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ไปมอบแก่เด็ก และเจ้าหน้าที่ จำนวน 258 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร นมผงสำหรับเด็ก นมกล่อง UHT ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระเป๋าเป้สำหรับเด็ก น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ไปมอบแก่เด็ก และเจ้าหน้าที่ จำนวน 258 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร นมผงสำหรับเด็ก นมกล่อง UHT ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระเป๋าเป้สำหรับเด็ก น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ไปมอบแก่เด็ก และเจ้าหน้าที่ จำนวน 258 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร นมผงสำหรับเด็ก นมกล่อง UHT ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระเป๋าเป้สำหรับเด็ก น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ไปมอบแก่เด็ก และเจ้าหน้าที่ จำนวน 258 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้   ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

News and ActivitiesOther