๒๘ ธันวาคม วันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566

สมัยกรุงธนบุรี

       กรุงธนบุรี เป็นราชธานีของไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชคืนมาจากพม่าแล้ว ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยามีสภาพทรุดโทรมมากไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนเป็นราชธานีได้ จึงทรงตัดสินพระทัยสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ แต่โดยทั่วไปนิยมออกพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสิน”
      แม้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี จะเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถ ทรงปราบปรามกลุ่มต่างๆ ที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ภายหลังที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชแก่พม่าให้อยู่ภายใต้อำนาจของกรุงธนบุรี และยังต้องทรงทำศึกกับพม่าอีกหลายครั้ง รวมทั้งทรงฟื้นฟูและรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ แต่เมื่อเกิดเหตุจลาจลขึ้นในพระนคร ใน พ.ศ. ๒๓๒๔ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงสูญสิ้นพระราชอำนาจ จากนั้น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์ในปีเดียวกัน

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

      สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงธนบุรี ผู้ทรงกอบกู้บ้านเมืองให้เป็นเอกราชจากพม่าหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชแก่พม่าเป็นครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว ทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทรงสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ทรงทำสงครามขับไล่พม่า ทรงปราบปรามและรวบรวมพลเมืองที่แตกแยกออกเป็นชุมนุมต่าง ๆ ได้อย่างเรียบร้อย ส่งผลให้ชาติไทยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกครั้ง พระราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีขยายออกไปอย่างกว้างขวาง และแม้ว่าจะมีการศึกสงครามตลอดรัชกาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง การพระศาสนา ศิลปวิทยา รวมทั้งส่งเสริมการค้าขายกับจีนและชาติตะวันตกไปพร้อมกันด้วย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงเป็นสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อเอกราชและอธิปไตยของชาติไทย   

บรรณานุกรม  

ณรงค์  พ่วงพิศ. “กรุงธนบุรี” สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๗.