พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในการที่ นายมุฮัมมัด เราะฟีก ตาเราะร์ (Mr. Muhammad Rafiq Tarar) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕