พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓