พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิกซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖