พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ ของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก  ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐสโลวัก  ซึ่งตรงกับวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๒