พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการที่นายฌาคส์ ชีรัค (Mr. Jacques Chirac) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการที่นายฌาคส์  ชีรัค (Mr. Jacques  Chirac) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒