พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา ในการที่นายดาเนียล โทรอยทิช อารัป มอย (Mr. Daniel Toroitich arap Moi) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓