พระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒