พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรณีเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕