พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕