ลายพระราชหัตถ์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๓ พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕