สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗