H.E. Admiral Pongthep Nhuthep

Privy Councillor

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี   ­๘  มิถุนายน   ๒๕๖๐
เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่    ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐
วัน เดือน ปีเกิด  ­๒๙  สิงหาคม   ๒๕๐๐

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๓ (๒๕๒๓)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๑ (๒๕๓๔)
 • วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๔ (๒๕๔๕)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๓ (๒๕๕๔)

 นามภริยา

 • นางอินทริยา หนูเทพ

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
 • กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม (๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)
 • ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ (๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ (๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๖๒)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๖)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)