นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และรักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นผู้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้รถใช้ถนนในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ส่งผลให้การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ นับเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ความว่า

          “ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารว่ากระทรวงคมนาคม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้รถ ใช้ถนน ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยและความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการแสดงออกที่ส่งผลให้เกิดความสุขต่อผู้ให้และผู้รับ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ได้มีความรู้สึก มีส่วนร่วมที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นและของตนเอง รวมถึงการสูญเสียต่อชีวิต ทำให้ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ลดการสูญเสียได้มากกว่าปีที่ผ่านมา ความทราบฝ่าลออกงธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยท่านมา ณ โอกาสนี้”

          ในโอกาสนี้ นายทวีทรัพย์ ฤทธิ์สำเร็จ พนักงานขับรถ และนางสาวอารายา ขวัญเต่า พนักงานเก็บค่าโดยสาร เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งให้การช่วยเหลือผู้โดยสารที่หมดสติบนรถโดยสารและนำส่งโรงพยาบาลทหารเรือ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เข้ารับพระราชทานกระแสทรงชมเชยและกระเช้าของขวัญด้วย