วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุม “คอนเฟอเรนซ์ ออน ดิ เอทิคส์ ออฟ ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี แอนด์ ซัสเทนเนเบิ้ล เดเวลอปเมนท์” (Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development”
และทรงฟังปาฐกถาพิเศษ กับทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง
(ภา ฯ) ๒๕๖๒” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จออก
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ คุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย นา คณะกรรมการและ อนุกรรมการ และนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เฝ้า รับพระราชทานทุนการศึกษา และ ถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย กับถวายหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑
เวลา ๑๗.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรม มหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เฝ้า รับประทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดศรีอุบลรัตนาราม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธ ชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑, ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร