วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทย – ไท (2020 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Thai – Tai
Language and Culture) ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร