วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน ไปทรงเป็นประธานการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๔ และทรงบรรยาย หัวข้อ
“สร้างป่า สร้างรายได้” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมสาระการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเยาวชน
รักษ์ป่าน่าน ผ่านสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สร้างป่า สร้างอาชีพ ปลูกจิตสำนึก” อาทิ แนวทางกล้าวิเศษ และการเพาะพันธุ์กล้าไม้วงศ์ยางนาใส่เชื้อรา เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปปลูก เป็นต้น โอกาสนี้ ทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้” โดยทรงเน้นถึงความสำคัญของแนวทางการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
อยู่ร่วมกับป่า และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่ทำลายป่า ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการในปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันได้ขยายผลไปในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน เป็นต้น มีชาวบ้านข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน ไปทรงเป็นประธานการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๔ และทรงบรรยาย หัวข้อ
“สร้างป่า สร้างรายได้” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมสาระการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเยาวชน
รักษ์ป่าน่าน ผ่านสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สร้างป่า สร้างอาชีพ ปลูกจิตสำนึก” อาทิ แนวทางกล้าวิเศษ และการเพาะพันธุ์กล้าไม้วงศ์ยางนาใส่เชื้อรา เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปปลูก เป็นต้น โอกาสนี้ ทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้” โดยทรงเน้นถึงความสำคัญของแนวทางการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
อยู่ร่วมกับป่า และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่ทำลายป่า ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการในปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันได้ขยายผลไปในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน เป็นต้น มีชาวบ้าน
เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๙,๐๐๐ ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ป่าที่กำลังฟื้นฟูและอนุรักษ์รวมกว่า ๗๑,๐๐๐ ไร่ สร้างรายได้เป็นจำนวนเงินกว่า ๖๔๐,๐๐๐ บาท จากนั้น ทรงรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สิ่งดีดีกำลังจะเกิดขึ้นที่น่าน”
และการเสวนาในหัวข้อ “วิถีคนน่านอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ฯ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอย่างเหมาะสมและสมดุล ระหว่างการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืน
เวลา ๑๓.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ณ อาคาร
วิชชาคาม ๒ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
เวลา ๑๔.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผลงานทางวิชาการทางการพยาบาล
และสาธารณสุข ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน เมื่อปี ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีนักศึกษาพยาบาล ๔ รุ่น
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงที่จำลองสถานการณ์การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยใช้หุ่น อาทิ การประเมินภาวะสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยภาวะช็อก และการทำคลอด
เป็นต้น โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีตลอดหลักสูตร

/จำนวน…..

– ๒ –

จำนวน ๑ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน โครงการผลิตพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า และทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน
เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระครูจักรธรรมสุนทร
(ประสงค์ จกฺกธมฺโม) ณ เมรุชั่วคราววัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เวลา ๑๔.๑๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำ
สตรีไทย ครั้งที่ ๑๑” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน มนตรี กองช่าง และอาสาสมัครทหารพราน ฟิรดาวซ์ ลาเต๊ะ เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๘ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ณ หน่วยเฉพาะกิจ
ทหารพรานที่ ๔๕๑๓ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางลัดดา
ศรีประทุม ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อจากนั้น องคมนตรีเดินทางไปประชุมและรับฟัง กับติดตามสถานการณ์
การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้น เดินทางไปประชุมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสได้มีสถานที่เล่าเรียน เมื่อจบแล้วสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว ๙ รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑๐ มีนักเรียนจำนวน ๗๔ คน เสร็จแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ ดาบตำรวจ ประเสริฐ ผิวละออ ดาบตำรวจกิติพันธ์ อักษรแก้ว ดาบตำรวจ
ยอดชาย เอียดแก้ว ดาบตำรวจ ชัยมารถ ศรีพานิช และร้อยตำรวจเอก กฤษฎา แสงจันทร์ เจ้าหน้าตำรวจ
ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ครอบครัวร้อยตำรวจโท อดุลย์ รักษ์ปราชญ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ณ บริเวณบ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลสะเตงนอก อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

/เวลา ๑๗.๐๐ น. …..

– ๓ –

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี
เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ ร้อยตำรวจตรี ทวีศักดิ์ ศรีบรรเทา สิบตำรวจโท
อดิศักดิ์ เนื่องทอง สิบตำรวจเอก อัศนี บุญช่วย และดาบตำรวจ เมฆินทร์ สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะเดินทางกลับจากการตรวจสอบพื้นที่บ้านควนหรันใต้
ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๙,๐๐๐ ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ป่าที่กำลังฟื้นฟูและอนุรักษ์รวมกว่า ๗๑,๐๐๐ ไร่ สร้างรายได้เป็นจำนวนเงินกว่า ๖๔๐,๐๐๐ บาท จากนั้น ทรงรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สิ่งดีดีกำลังจะเกิดขึ้นที่น่าน”
และการเสวนาในหัวข้อ “วิถีคนน่านอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ฯ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอย่างเหมาะสมและสมดุล ระหว่างการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืน
เวลา ๑๓.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ณ อาคาร
วิชชาคาม ๒ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
เวลา ๑๔.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผลงานทางวิชาการทางการพยาบาล
และสาธารณสุข ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน เมื่อปี ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีนักศึกษาพยาบาล ๔ รุ่น
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงที่จำลองสถานการณ์การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยใช้หุ่น อาทิ การประเมินภาวะสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยภาวะช็อก และการทำคลอด
เป็นต้น โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีตลอดหลักสูตร

/จำนวน…..

– ๒ –

จำนวน ๑ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน โครงการผลิตพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า และทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน
เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระครูจักรธรรมสุนทร
(ประสงค์ จกฺกธมฺโม) ณ เมรุชั่วคราววัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เวลา ๑๔.๑๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำ
สตรีไทย ครั้งที่ ๑๑” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน มนตรี กองช่าง และอาสาสมัครทหารพราน ฟิรดาวซ์ ลาเต๊ะ เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๘ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ณ หน่วยเฉพาะกิจ
ทหารพรานที่ ๔๕๑๓ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางลัดดา
ศรีประทุม ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อจากนั้น องคมนตรีเดินทางไปประชุมและรับฟัง กับติดตามสถานการณ์
การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้น เดินทางไปประชุมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสได้มีสถานที่เล่าเรียน เมื่อจบแล้วสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว ๙ รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑๐ มีนักเรียนจำนวน ๗๔ คน เสร็จแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ ดาบตำรวจ ประเสริฐ ผิวละออ ดาบตำรวจกิติพันธ์ อักษรแก้ว ดาบตำรวจ
ยอดชาย เอียดแก้ว ดาบตำรวจ ชัยมารถ ศรีพานิช และร้อยตำรวจเอก กฤษฎา แสงจันทร์ เจ้าหน้าตำรวจ
ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ครอบครัวร้อยตำรวจโท อดุลย์ รักษ์ปราชญ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ณ บริเวณบ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลสะเตงนอก อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

/เวลา ๑๗.๐๐ น. …..

– ๓ –

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี
เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ ร้อยตำรวจตรี ทวีศักดิ์ ศรีบรรเทา สิบตำรวจโท
อดิศักดิ์ เนื่องทอง สิบตำรวจเอก อัศนี บุญช่วย และดาบตำรวจ เมฆินทร์ สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะเดินทางกลับจากการตรวจสอบพื้นที่บ้านควนหรันใต้
ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้