วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๗.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์
เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่
๔๔๑๒ อำเภอสุไหงโก-ลก และถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส