วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “๗๐ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. ๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒)” และทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ในพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีน” ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี อุดม คชาชีวะ ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุวัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร