วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ ฯ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล อาเภอปากชม จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ และผลการเรียนของนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ และการทาขนมโค ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรม ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทาชาใบหม่อน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด และทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยง อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและผลผลิตในชุมชน กับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ กลุ่มสมาชิกโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดาริ ฯ จังหวัดเลย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ ฯ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงโขน ตอนศึกไมยราพ ซึ่งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดารัส ทรงชื่นชมการดาเนินงานของโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าขึ้น และทรงห่วงใยราษฎรที่ทาการเกษตรในเรื่องช่องทาง การจัดจาหน่ายและการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กับทรงห่วงใยนักเรียนในการเรียนออนไลน์ ขอให้นักเรียนอดทน มีสมาธิ และช่วยเหลือตนเองมากขึ้น ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ ฯ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อาเภอปากชม จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมโรงเรียน จากนั้น ทรงติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตชุมชน ทอดพระเนตรการทาพานบายศรีสู่ขวัญ การสานชะลอม และการสานตะกร้าพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมประมง กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมการเพาะเห็ด ทอดพระเนตรโครงการ นาร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การทาเห็ดปรุงรส จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ ในพื้นที่จังหวัดเลย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่ม ฯ
/ในโอกาสนี้ …
– ๒ –
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดารัสแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนและชุมชน ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดาริ ฯ กับทรงห่วงใยการคมนาคมของราษฎร เนื่องจากถนน เข้าหมู่บ้านชารุด และการขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคบริโภคของโรงเรียนและชุมชน ด้วย