วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๓. น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก แทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ นายวราพงษ์ ณรงค์ฤทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะผู้พยากรณ์การกุศลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– พลตรีหญิง อมราภรณ์ หมีปาน ประธานมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการรับบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเอกชัย ยังวาณิช รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สเถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำ คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนเกษียณอายุราชการ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นำ คณะผู้บริหาร และผู้แทนครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงาน
ผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

/- คณะผู้บริหารบริษัท…

– ๒ –

– คณะผู้บริหารบริษัท อาเมสซี่ เวิลด์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ไอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้ได้รับทุน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำ ข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้และของดีเมืองยะลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ กับบันทึกพระสุรเสียงและภาพนิ่งเพื่อเผยแพร่ในหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ฯ