วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี