วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า เคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกับศักยภาพ และครั้งหนึ่งได้ขยายความว่า คนเราไม่ควรตั้งเป้าหมายให้สูงเกินกว่าศักยภาพที่มีอยู่
ต่อเมื่อใดได้สร้างเสริมศักยภาพให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นแล้ว จึงค่อยตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นเป็นลำดับไป ข้อนี้ ใคร่จะอธิบายเพิ่มเติมใน ๒ ประการ ประการแรก ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่า เป้าหมายเป็นสิ่งที่สามารถปรับให้สูงขึ้นได้ตามลำดับขั้น ประการที่สอง ศักยภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นพื้นฐานและปัจจัย ให้แต่ละคนสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับ จึงขอให้บัณฑิตพิจารณา
การตั้งเป้าหมายทั้งในชีวิตและในการงานของตน ให้ทราบชัดตามเป็นจริง ผู้ใดยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ก็ควรจะได้เริ่มตั้งให้เหมาะสม ผู้ใดตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป หรือต่ำเกินไป ก็ปรับเสียให้พอดี ข้อสำคัญ จะต้องหมั่นสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของตนให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ แต่ละคนก็จะมีชีวิตและกิจการงานที่ดีขึ้นเจริญขึ้น อันเป็นผลจากการที่ได้ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องไว้ และตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จริง
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
และทอดพระเนตรอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล และเปิดพิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล
ณ สำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เขตราชจตุจักร กรุงเทพมหาคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร