วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๐.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๗๐ เสด็จพระราชดาเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๖๒
ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะได้ทอดพระเนตรสถานที่สาคัญและการดาเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์ปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยซูริก ศูนย์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ เมืองลินเดา โรงเรียนการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และกฎหมาย สาหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยซังคท์กัลเลิน และองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม., ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร