วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน คงจะได้ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นซึ่งอาจจะมีพื้นฐานความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไป ตามธรรมดาคนเราเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ก็อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้ และถ้าต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความคิดของตน ปัญหาข้อขัดแย้งก็อาจลุกลาม
ใหญ่โต กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของงาน เมื่อทำงานร่วมกันทุกคนจึงควรพิจารณาให้ทราบชัดว่า
แท้จริง ความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้
ทำความเข้าใจมุมมองต่าง ๆ อย่างรอบด้าน แล้วเลือกสรรวิธีการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
ร่วมกันได้ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องรู้จักเปิดใจ ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน โดยยึดถือเป้าหมาย
เดียวกันคือความสำเร็จของงานถ้าทำได้ดังนี้ นอกจากงานที่ทำจะดำเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผล
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนยังจะได้พัฒนาตนเอง ทั้งในทางความรู้ ความคิด จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้
โดยสมัครสมานด้วย จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จะได้สามารถ
ร่วมมือร่วมใจกับทุกคนทุกฝ่าย สร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนแก่งาน และแก่ชาติ
บ้านเมืองได้ ด้วยความรักสามัคคี
เวลา ๑๕.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความรู้ที่บัณฑิตได้รับ จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย กล่าวได้ว่าประกอบ
กันขึ้นจาก ๓ ส่วน ส่วนหนึ่ง คือความรู้ที่ได้มาจากการถ่ายทอดโดยตรงของครูอาจารย์ผู้สอน ส่วนหนึ่ง
คือความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ไม่ว่าจะด้วยการอ่านตำรับตำราการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ การติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือการสังเกตศึกษาสิ่งรอบตัว อีกส่วนหนึ่ง คือความรู้ที่ได้มาจากการฝึกหัด
ปฏิบัติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้ที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน ความรู้ทั้ง ๓ ส่วนนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง
ที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากบัณฑิตได้ เพียงแต่ทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องรักษา

/ในสิ่งที่มีอยู่…

– ๒ –

สิ่งที่มีอยู่ สร้างเสริมเพิ่มพูนให้มีมากขึ้น และนำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เจริญงอกงาม หากบัณฑิตตั้งใจ
พยายามปฏิบัติให้ได้ดังนี้ ความรู้ที่แต่ละคนอุตส่าห์สร้างสมอบรมมา ก็จะไม่เสื่อมไป และไม่สูญเปล่า มีแต่
จะหนักแน่นขึ้น กว้างขวางเพิ่มพูนขึ้น และก่อประโยชน์อันแท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม
และแก่ชาติบ้านเมือง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เสด็จออก ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในงานการประชุม “เอเชีย – แปซิฟิก ยูธ ฟอรัม : ยูธ แอท เดอะ ฟรอนท์ ออฟ เดอะ เอชไอวี
เรสปอนส์” (Asia – Pacific Youth Forum : Youth at the front of the HIV response)
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก