วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางพริมา อารีธรรมศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด และนายซาช่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วิฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และรถยนต์กระบะบรรทุก เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำหรับใช้ในการรับ – ส่ง พระภิกษุ และสามเณร
– นายสารัชถ์ รัตนาวดี กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพลังงานไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางจำรัส จันทร์เปรม และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๒. นายวิบูลย์ พันธ์รัตนมงคล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
– นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา นำ คณะกรรมการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กเพื่อกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกิจกรรม ฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ ๑๐ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ นำ คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็มพี บี๕ (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ
– นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ และผู้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๑
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– นางสาวรุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร ผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
นำ คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑ และผู้ชนะเลิศการประกวด
วาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/- นางสาวสมจิตร…..

– ๒ –

– นางสาวสมจิตร ศิริเสนา ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำ คณะผู้บริหาร และครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนในองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู และคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี ๒๕๖๑ นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
– นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ในรายการ “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และทีมคณะนักกีฬาวิ่ง ๓๑ ขา ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
ดนตรีไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นำ เยาวชนที่ชนะการประกวดดนตรีไทย “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเข็มมโหรี
เวลา ๐๙.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำ คณะข้าราชการ
ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้นำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตร และผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงฟัง
ปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ ๓๓ หัวข้อ “คุณภาพชีวิตคนไทยทศวรรษใหม่ พัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์
มิใช่เป็นทรัพยากร” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร