วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านอุทัย ๙๐๕ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๐๘.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม กันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๒๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ที่โปรดให้ไป ตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และด้านทันตกรรมแก่ราษฎร มีผู้ไปรับบริการทั้งสิ้น ๑๕๒ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินหายใจโรคกระดูกและข้อ นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ออกหน่วยให้คาปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรด้วย โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนาเฝ้า จานวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร โรคก้อนเนื้องอกบริเวณใบหน้าซีกขวา และ ท่อน้าเหลืองอุดตันจากมะเร็งปากมดลูก โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานเงิน สาหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและญาติ ในการนี้ พระราชทาน พระวโรกาสให้ นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า กราบทูลผลการปฏิบัติงาน จากนั้น พระราชทานเข็ม เครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดแพร่ เฝ้า ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายต่าง ๆ รวม ๑,๙๑๙ คน โอกาสนี้ พระราชทานพระดารัสแก่ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ พอ.สว. ด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่