วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกร ผู้ชนะ
การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กับพระราชทานถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการประชันเสียงนกเขา
ชิงถ้วยพระราชทาน และทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง งานศิลปาชีพ และงานวันกระจูด
ในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา ๑๔.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายจะได้ออกไปดำเนินชีวิตในสังคม และประกอบกิจการงานร่วมกับคนหมู่มาก ใคร่จะกล่าวถึงคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ความสามัคคี ความสามัคคีนี้ คือความปรองดองพร้อมเพรียงกันในหมู่คน การปฏิบัติการสิ่งใดก็ตาม
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของผู้ปฏิบัติ มิฉะนั้นก็จะสำเร็จได้โดยยาก
ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันดังกล่าวนั้น มิได้หมายความว่า แต่ละคนจะต้องมีความคิดความเห็นเหมือนกันทั้งหมด เพราะย่อมเป็นไปไม่ได้ที่คนทุกคนจะคิดเห็นตรงกัน แต่หากทุกคนยึดมั่นในสามัคคีธรรมแล้ว
ก็จะพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง แล้วนำมาประสานเข้าด้วยกัน ด้วยความเข้าใจกัน เมตตาปรารถนาดีต่อกัน เพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่งานที่ปฏิบัติได้ บัณฑิตทั้งหลายเข้าใจความหมาย
ของความสามัคคีดังนี้แล้ว ก็ขอให้ช่วยกันเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดมีขึ้นในสังคมและประเทศชาติ
ให้บังเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไป

/เวลา ๐๙.๓๕ น. ….

– ๒ –

เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ แอลเอ็กซ์ ๑๘๐ กลับจากการเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้
พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ และผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฯ กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ประเภท
ครอสคันทรี่และดาวน์ฮิล เฝ้า รับพระราชทานโล่ที่ระลึก และถ้วยรางวัลชนะเลิศ
เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมเทศบาล
ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย และมอบเครื่องเขียนพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย และโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม