วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวง การบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ณ วัดหนองน้าขุ่น อาเภอแกลง จังหวัดระยอง