วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓
พระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวง ดังนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๙.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ซายส์
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อทรงรับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตน
เพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช ๒๐๒๐ ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบัน
มะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส
การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณภายใต้กฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็ง
เริ่มจากการผลักดันของ นายฌาคส์ ชีรัก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสในขณะนั้น และ นายโคอิชิโน
มัตซุอุระ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาและป้องกัน
โรคมะเร็ง และเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งในการลงนามครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ได้ทรงร่วมลงพระนามในกฎบัตรดังกล่าวด้วย
โอกาสนี้ ศาตราจารย์ ด็อกเตอร์ ดาวิด คายัท (Dr. David khayat) ประธานสถาบันมะเร็งนานาชาติ
แห่งกรุงปารีส ได้ขึ้นกล่าวคำประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะในการทรงงานอย่างหนัก
จนนานาประเทศทั่วโลกต่างยอมรับและชื่นชมผลงานในการทรงงานด้านการแก้ไขและการต่อต้านโรคมะเร็ง
ในทุกวิถีทางมากกว่า ๒๐ ปี จากผลงานและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีพันธกิจด้านการวิจัย การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง และให้โอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างกว้างขวางแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทรงมุ่งมั่น
ที่จะช่วยเหลือประชาชนยากไร้ ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และในปีนี้ สถาบัน ฯ ได้พิจารณาถวายและมอบรางวัล
บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช ๒๐๒๐ แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ นาย ฌอง-พอแอร์ ราฟาแร็ง
อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส จากนั้น ทรงมีพระดำรัสตอบขอบคุณคณะกรรมการกฎบัตรกรุงปารีส
ว่าด้วยการต่อต้านมะเร็ง
เวลา ๒๒.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้อง ปม ปา ดูร์ โรงแรมเมอริส

/ พระราชทานพระวโรกาสให้ …
-๒-

พระราชทานพระวโรกาสให้ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส นำ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต พร้อมคู่สมรส หัวหน้าสำนักงาน และข้าราชการไทยในกรุงปารีส กราบทูล
แสดงความยินดี กล่าวถวายพระพร ในโอกาสทรงรับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคล
ผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช ๒๐๒๐ ด้วยทรงนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวไทย
และประเทศไทยได้มีส่วนร่วมสำคัญในการก่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก
ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา
และวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
ที่ปรึกษา นำ นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
รับเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง