วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารที่ทาการ ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายดิเรก อิงคนินันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ ที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลฎีกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ศาลฎีกา” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางวาสนา หงส์เจริญ รองประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลเบิกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอาคารศาลฎีกา เสด็จขึ้นห้องรับรองที่ประทับ ชั้น ๓ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธาน ศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ครุย แล้วเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ศาลฎีกา
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัสแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดอาคารที่ทาการศาลฎีกา
และได้มาพบปะวิสาสะกับทุกท่าน ผู้เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ในวันนี้
อาคารที่ทาการศาลฎีกา ซึ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทาการหลังเดิมนี้ มีประวัติ ความเป็นมาอันยาวนาน ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์แห่งการยุติธรรมของไทย อันนับเนื่องมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูประบบศาล และสร้างศาลสถิตยุติธรรมขึ้น ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกานี้ ก็เป็นสถานที่ที่มีความสาคัญต่อบ้านเมือง เพราะนอกจากจะเป็นที่สาหรับประชุมกัน เพื่อคัดเลือกผู้พิพากษา ให้ทาหน้าที่วินิจฉัยตัดสินคดีต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และ
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ทาหน้าที่ในองค์กรอิสระต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นที่สาหรับประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา และตีความข้อกฎหมายสาคัญ ๆ อันนาไปสู่บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศด้วย
/ข้าพเจ้าเชื่อว่า …
– ๒ –
ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกท่านทุกฝ่ายผู้มีส่วนร่วมในงานศาลยุติธรรม คงจะมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติประวัติของที่ทาการแห่งนี้ ทั้งคงจะได้ราลึกถึงความสาคัญของหน้าที่ที่แต่ละคนมีอยู่ ในการอานวย ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ในหลักวิชาการ และกฎหมาย ประสพการณ์ที่ได้สร้างสมมา รวมทั้งวิจารณญาณที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลและหลักธรรม เพื่อจรรโลงรักษาความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้บังเกิดความวัฒนาผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
ขออานวยพรให้ทุกท่านมีกาลังกาย กาลังใจ กาลังปัญญา เข้มแข็งมั่นคง สามารถเป็นกาลังสาคัญ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่สังคมประเทศชาติ ทั้งให้มีความสุขความเจริญ และความสาเร็จสมหวัง ในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน
จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายพศวัจณ์ กนกนาถ รองประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
“อาคารศาลฎีกา” นี้ เป็นอาคารที่ก่อสร้างใหม่บนที่ดินที่เคยเป็นที่ทาการของศาลฎีกาหลังเดิม เนื่องจากอาคารเดิมชารุดทรุดโทรม เกินกว่าที่จะบูรณะซ่อมแซมและใช้งาน ประกอบกับศาลฎีกามีจานวนคดี เข้ามาสู่การพิจารณาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องเพิ่มจานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณคดี จึงได้รื้ออาคารหลังเดิมแล้วดาเนินการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนพร้อมกับขยายพื้นที่ใช้สอย โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๒ และเข้าใช้ทาการในอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ศาลฎีกาเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ขนาด ๕ ชั้น สีขาวทั้งหลัง พื้นที่ใช้สอยอาคาร ประกอบด้วย ห้องพิจารณาขนาดใหญ่ ๑ ห้อง ขนาดกลาง ๒ ห้อง ขนาดเล็ก ๒ ห้อง และห้องทางานผู้พิพากษา ๒๒๕ ห้อง ส่วนอาคารอีกหลังเป็นที่ตั้ง ของ “อาคารศาลยุติธรรม” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นยุคแรกเริ่มในประเทศไทย ด้านหน้าอาคาร เป็นบริเวณที่ประดิษฐานของพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งอาคารนี้มีห้องทางาน ๒๔ ห้อง นอกจากนี้ ยังได้นา “อินทภาษและบุษบก” ซึ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งไว้บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศาลฎีกาด้วย
เวลา ๐๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๗.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดละหารไร่ อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
/เวลา ๑๒.๐๗ น. …
– ๓ –
เวลา ๑๒.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน บีจีจี ยัง เทเบิ้ล เทนนิส” (BBG Young Table Tennis) ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เวลา ๐๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อาเภอเมืองนราธิวาส บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๔ อาเภอสุคิริน ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๑๕ อาเภอระแงะ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๖๐๘ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ฐานปฏิบัติการ ชุดคุ้มครองตาบลบางเก่า อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอสทิงพระ และพื้นที่อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารที่ทาการ ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายดิเรก อิงคนินันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ ที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลฎีกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ศาลฎีกา” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางวาสนา หงส์เจริญ รองประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลเบิกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอาคารศาลฎีกา เสด็จขึ้นห้องรับรองที่ประทับ ชั้น ๓ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธาน ศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ครุย แล้วเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ศาลฎีกา
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัสแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดอาคารที่ทาการศาลฎีกา
และได้มาพบปะวิสาสะกับทุกท่าน ผู้เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ในวันนี้
อาคารที่ทาการศาลฎีกา ซึ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทาการหลังเดิมนี้ มีประวัติ ความเป็นมาอันยาวนาน ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์แห่งการยุติธรรมของไทย อันนับเนื่องมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูประบบศาล และสร้างศาลสถิตยุติธรรมขึ้น ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกานี้ ก็เป็นสถานที่ที่มีความสาคัญต่อบ้านเมือง เพราะนอกจากจะเป็นที่สาหรับประชุมกัน เพื่อคัดเลือกผู้พิพากษา ให้ทาหน้าที่วินิจฉัยตัดสินคดีต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และ
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ทาหน้าที่ในองค์กรอิสระต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นที่สาหรับประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา และตีความข้อกฎหมายสาคัญ ๆ อันนาไปสู่บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศด้วย
/ข้าพเจ้าเชื่อว่า …
– ๒ –
ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกท่านทุกฝ่ายผู้มีส่วนร่วมในงานศาลยุติธรรม คงจะมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติประวัติของที่ทาการแห่งนี้ ทั้งคงจะได้ราลึกถึงความสาคัญของหน้าที่ที่แต่ละคนมีอยู่ ในการอานวย ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ในหลักวิชาการ และกฎหมาย ประสพการณ์ที่ได้สร้างสมมา รวมทั้งวิจารณญาณที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลและหลักธรรม เพื่อจรรโลงรักษาความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้บังเกิดความวัฒนาผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
ขออานวยพรให้ทุกท่านมีกาลังกาย กาลังใจ กาลังปัญญา เข้มแข็งมั่นคง สามารถเป็นกาลังสาคัญ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่สังคมประเทศชาติ ทั้งให้มีความสุขความเจริญ และความสาเร็จสมหวัง ในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน
จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายพศวัจณ์ กนกนาถ รองประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
“อาคารศาลฎีกา” นี้ เป็นอาคารที่ก่อสร้างใหม่บนที่ดินที่เคยเป็นที่ทาการของศาลฎีกาหลังเดิม เนื่องจากอาคารเดิมชารุดทรุดโทรม เกินกว่าที่จะบูรณะซ่อมแซมและใช้งาน ประกอบกับศาลฎีกามีจานวนคดี เข้ามาสู่การพิจารณาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องเพิ่มจานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณคดี จึงได้รื้ออาคารหลังเดิมแล้วดาเนินการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนพร้อมกับขยายพื้นที่ใช้สอย โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๒ และเข้าใช้ทาการในอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ศาลฎีกาเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ขนาด ๕ ชั้น สีขาวทั้งหลัง พื้นที่ใช้สอยอาคาร ประกอบด้วย ห้องพิจารณาขนาดใหญ่ ๑ ห้อง ขนาดกลาง ๒ ห้อง ขนาดเล็ก ๒ ห้อง และห้องทางานผู้พิพากษา ๒๒๕ ห้อง ส่วนอาคารอีกหลังเป็นที่ตั้ง ของ “อาคารศาลยุติธรรม” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นยุคแรกเริ่มในประเทศไทย ด้านหน้าอาคาร เป็นบริเวณที่ประดิษฐานของพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งอาคารนี้มีห้องทางาน ๒๔ ห้อง นอกจากนี้ ยังได้นา “อินทภาษและบุษบก” ซึ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งไว้บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศาลฎีกาด้วย
เวลา ๐๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๗.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดละหารไร่ อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
/เวลา ๑๒.๐๗ น. …
– ๓ –
เวลา ๑๒.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน บีจีจี ยัง เทเบิ้ล เทนนิส” (BBG Young Table Tennis) ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เวลา ๐๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อาเภอเมืองนราธิวาส บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๔ อาเภอสุคิริน ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๑๕ อาเภอระแงะ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๖๐๘ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ฐานปฏิบัติการ ชุดคุ้มครองตาบลบางเก่า อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอสทิงพระ และพื้นที่อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารที่ทาการ ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายดิเรก อิงคนินันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ ที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทาการศาลฎีกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ศาลฎีกา” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางวาสนา หงส์เจริญ รองประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลเบิกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอาคารศาลฎีกา เสด็จขึ้นห้องรับรองที่ประทับ ชั้น ๓ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธาน ศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ครุย แล้วเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ศาลฎีกา
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัสแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดอาคารที่ทาการศาลฎีกา
และได้มาพบปะวิสาสะกับทุกท่าน ผู้เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ในวันนี้
อาคารที่ทาการศาลฎีกา ซึ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทาการหลังเดิมนี้ มีประวัติ ความเป็นมาอันยาวนาน ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์แห่งการยุติธรรมของไทย อันนับเนื่องมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูประบบศาล และสร้างศาลสถิตยุติธรรมขึ้น ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกานี้ ก็เป็นสถานที่ที่มีความสาคัญต่อบ้านเมือง เพราะนอกจากจะเป็นที่สาหรับประชุมกัน เพื่อคัดเลือกผู้พิพากษา ให้ทาหน้าที่วินิจฉัยตัดสินคดีต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และ
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ทาหน้าที่ในองค์กรอิสระต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นที่สาหรับประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา และตีความข้อกฎหมายสาคัญ ๆ อันนาไปสู่บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศด้วย
/ข้าพเจ้าเชื่อว่า …
– ๒ –
ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกท่านทุกฝ่ายผู้มีส่วนร่วมในงานศาลยุติธรรม คงจะมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติประวัติของที่ทาการแห่งนี้ ทั้งคงจะได้ราลึกถึงความสาคัญของหน้าที่ที่แต่ละคนมีอยู่ ในการอานวย ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ในหลักวิชาการ และกฎหมาย ประสพการณ์ที่ได้สร้างสมมา รวมทั้งวิจารณญาณที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลและหลักธรรม เพื่อจรรโลงรักษาความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้บังเกิดความวัฒนาผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
ขออานวยพรให้ทุกท่านมีกาลังกาย กาลังใจ กาลังปัญญา เข้มแข็งมั่นคง สามารถเป็นกาลังสาคัญ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่สังคมประเทศชาติ ทั้งให้มีความสุขความเจริญ และความสาเร็จสมหวัง ในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน
จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายพศวัจณ์ กนกนาถ รองประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
“อาคารศาลฎีกา” นี้ เป็นอาคารที่ก่อสร้างใหม่บนที่ดินที่เคยเป็นที่ทาการของศาลฎีกาหลังเดิม เนื่องจากอาคารเดิมชารุดทรุดโทรม เกินกว่าที่จะบูรณะซ่อมแซมและใช้งาน ประกอบกับศาลฎีกามีจานวนคดี เข้ามาสู่การพิจารณาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องเพิ่มจานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณคดี จึงได้รื้ออาคารหลังเดิมแล้วดาเนินการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนพร้อมกับขยายพื้นที่ใช้สอย โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๒ และเข้าใช้ทาการในอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ศาลฎีกาเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ขนาด ๕ ชั้น สีขาวทั้งหลัง พื้นที่ใช้สอยอาคาร ประกอบด้วย ห้องพิจารณาขนาดใหญ่ ๑ ห้อง ขนาดกลาง ๒ ห้อง ขนาดเล็ก ๒ ห้อง และห้องทางานผู้พิพากษา ๒๒๕ ห้อง ส่วนอาคารอีกหลังเป็นที่ตั้ง ของ “อาคารศาลยุติธรรม” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นยุคแรกเริ่มในประเทศไทย ด้านหน้าอาคาร เป็นบริเวณที่ประดิษฐานของพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งอาคารนี้มีห้องทางาน ๒๔ ห้อง นอกจากนี้ ยังได้นา “อินทภาษและบุษบก” ซึ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตั้งไว้บริเวณโถงด้านหน้าอาคารศาลฎีกาด้วย
เวลา ๐๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๗.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดละหารไร่ อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
/เวลา ๑๒.๐๗ น. …
– ๓ –
เวลา ๑๒.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน บีจีจี ยัง เทเบิ้ล เทนนิส” (BBG Young Table Tennis) ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เวลา ๐๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อาเภอเมืองนราธิวาส บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๔ อาเภอสุคิริน ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๑๕ อาเภอระแงะ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๖๐๘ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ฐานปฏิบัติการ ชุดคุ้มครองตาบลบางเก่า อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอสทิงพระ และพื้นที่อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา