วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๑.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๓.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ ความรู้นั้นมีหลายอย่าง นอกจากความรู้
ในหลักวิชา ดังที่บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมา กับความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งบัณฑิตจะต้องศึกษาทำความเข้าใจต่อไปแล้ว ยังมีความรู้รอบตัวในเรื่องต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตนพัฒนางานของแต่ละคนด้วย
ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งความรู้ในหลักวิชา ความรู้ความเข้าใจในงาน และความรู้รอบตัว เมื่อจะศึกษาเรื่องใด ก็ควรศึกษาให้รู้แน่ชัด และให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม จะได้เลือกสรรความรู้ที่ถูกต้อง
ที่เป็นประโยชน์ และที่พอเหมาะพอดีกับงาน มาใช้ปฏิบัติกิจการงานให้สำเร็จผลได้ หากบัณฑิตจะนำสิ่งที่พูดนี้
ไปพิจารณาให้เข้าใจ แล้วตั้งใจขวนขวายสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ ด้วยสติความระลึกรู้ตัว และด้วยความเฉลียว
ฉลาดสามารถดังที่กล่าว ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะสามารถประกอบกิจการงานให้เจริญก้าวหน้า บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง ได้อย่างสมบูรณ์พร้อม
เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปพระราชทาน
โล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้แทนหน่วยงานที่มีการดำเนินงานดีเด่น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัฏ สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศิษฐ์ จิตตานุภาพพัฒนดิลก สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจไพศาล
วิปัสสนาญาณธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง