วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตาหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงสนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ ๒ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่น รับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังประตูเมืองจังหวัดสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ที่นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ที่นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จากรถยนต์พระที่นั่ง เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องทองน้อยแก่ นายปรีชา ทองคา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องทองน้อยแก่ นายพูนศักดิ์ วานิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๘.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
/- นายสุทธิพงษ์…
– ๒ –
– นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นา พระปัญญา วิสุทธิโมลี เจ้าคณะอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ และผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้า และเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย – นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– พลตารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ นา คณะกรรมการร้านสานักงาน ตารวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี
๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางสาวรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตารวจ นา คณะกรรมการร้านสมาคม แม่บ้านตารวจ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา นายธนเทพ รัศมีดารา ประธานจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลรวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ สมทบทุนศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นา คณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการออกร้านงานกาชาดประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นา นางสาวจริยา ศรมยุรา ผู้อานวยการองค์การเสียงสันติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากการจาหน่ายซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด “พระราชาแห่งดวงใจ คิง ออฟ ฮาร์ตส์” (King of Hearts) สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายอภิชัย จันทรเสน กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา นา นางพวงเพชร ดารงค์มงคลกุล และนางอมรา อินทวงศ์ ผู้จัดการมรดกนางมุกดา โตภาคงาม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๐๒ และ ๒๐๐๓ ตั้งอยู่ที่ตาบลบึงบาใต้ (คลอง ๑๐ ฝั่งตะวันตก) อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
/- นายคริส…
– ๓ –
– นายคริส จอห์น ซิสเนอรอส กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์ค จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายอนุพงศ์ สายสิทธิ์ นายกสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) นา คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการเดิน – วิ่งมินิมาราธอน วิ่งสู้ชีวิตเพื่อสิทธิการมองเห็น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมคนสายตาเลือนราง ฯ ในมูลนิธิราชสุดา และชมรมผู้ปกครองศูนย์จอยเซ็นเตอร์ เพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น อายุ ๐ – ๖ ปี – นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จากัด นา คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายธัชพล กาญจนกูล นายกสมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ นา คณะกรรมการสมาคม ฯ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานประกวดกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๖๒ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๗.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดเรือ “สิริมหรรณพ” ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๔
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสามวันที่ผ่านมา ได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ ตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานทางความรู้และความสามารถ พร้อมทั้งพื้นฐานทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจจริง เพื่อแต่ละคนจะได้สามารถสร้างสรรค์ความสาเร็จและความเจริญมั่นคง ทั้งในชีวิตและกิจการงานได้สมดังที่มุ่งหวัง
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคนว่า บัณฑิตได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย จนเป็น ผู้มีความรู้ความสามารถสูง จึงมีหน้าที่สาคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องนาความรู้ความสามารถทั้งปวง ไปใช้สร้างสรรค์ ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง และระมัดระวังตนเองมิให้ตกไปในทางเสื่อมเสียหาย หากบัณฑิตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ดี โดยเต็มกาลังความรู้ความสามารถแล้ว ความเจริญมั่นคงของแต่ละคนก็จะบังเกิดขึ้น แล้วประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและชาติบ้านเมือง จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ของตน ตามนัยที่กล่าวนี้ แล้วพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จผลสมบูรณ์
/เวลา ๑๘.๓๒ น. …
– ๔ –
เวลา ๑๘.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานการกีฬาแห่ง ประเทศไทย นา นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัล ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลาดับดังนี้
– รองศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เฝ้า ถวายเข็มเกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๓
– นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้า ถวายเงินจากการจัดการแข่งขันวิ่งรายการ “ปิ่นหทัยรันเตรียมอุดมฮาล์ฟ มาราธอน ๒๕๖๒”
เวลา ๑๗.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา นา คณะผู้ถวายเงิน สนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ และคณะกรรมการด้านทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ เฝ้า ถวายเงินสนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิ ฯ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายณัฐวุฒิ สังฆัสโร เฝ้า รับพระราชทานทุน
เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงเวียนนา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
(University of Music and Performing Arts Vienna) สาขาวิชาดับเบิล เบส (Double Bass)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงบาเพ็ญพระกุศล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เป็นการส่วนพระองค์)
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธาน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ๓๘ แห่ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จานวน ๑๙ สาขา รวม ๓๙ ชุด ดังนี้
๑. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๒. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๓. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
/ ๔. ศิลปศาสตรดุษฎี…
– ๕ –
๔. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๕. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๖. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๗. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกธุรกิจการบิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๘. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๙. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๑๐. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๒. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑๓. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๔. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
๑๕. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๑๖. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๑๗. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๑๘. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๑๙. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่