วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำ คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ นำ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก
– นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ นำ คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา ชั้น ๒ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร