วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง ๗๐ ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมันต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไทย “70 Years Federal Republic Germeny : The German Constitution and Its Influence on Thai Constitutionalism” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระญาติการาม และทรงประทานเครื่องเขียนพระราชทาน
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระญาติการาม กับทรงตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานและหน่วยแพทย์ พระราชทาน
กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา