วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการ
บริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสาร
มวลชน ระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ ๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศรา
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันอิศรา ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาท ด้วย
เวลา ๑๘.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายอำนวย ประนิช
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ต.จ.ว. ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองมโนราห์ และหอประชุมเทศบาลตำบลสายน้ำคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย